آیا فصل‌ها در همه‌ی کشورها یکسان است؟

علت پدید آمدن فصل‌های مختلف انحراف زاویه‌ای است که محور دوران زمین به دور خودش با صفحه‌ی مداری زمین به دور خورشید دارد. زاویه‌ی تابش پرتوهای خورشید با زمین بسته به جایگاهی که زمین در مدارش به دور خورشید دارد، در یک منطقه تغییر می‌کند. بنابراین اگر منظور از پرسش ترتیب بروز فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان است، همه‌ی کشورهایی که در یک نیمکره‌ی شمالی یا جنوبی زمین قرار دارند به طور مشترک این فصل‌ها را تجربه می‌کنند. طبیعتاً فصل‌ها در نیمکره‌ی جنوبی و شمالی قرینه‌ی یکدیگر هستند. یعنی همزمان با زمستان نیمکره‌ی شمالی در نیمکره‌ی جنوبی تابستان است – این امر به دلیل همان زاویه‌ی تابش پرتوهای خورشید به سطح زمین است – و برعکس.


غیر از این مورد، ترتیب فصل‌ها یکسان است. البته طبیعی است که اختلاف اقلیم فصل‌های مختلف بر اساس عرض جغرافیایی تغییر می‌کند چرا که هرچه به قطبین نزدیک شوید، تفاوت زاویه تابش در زمستان و تابستان بیشتر و در نتیجه تاثیرات اقلیمی آن بیشتر می‌شود در حالی‌که در استوا و اطراف آن عملاً با یک فصل – از نظر اقلیمی – مواجه هستید.


نکته‌ی دیگر در این بین این است که نباید فصل‌ها را الزاماً با اقلیم و تغییرات آن یکی فرض کرد. ممکن است دو کشور در یک عرض جغرافیایی قرار داشته باشند اما یکی در ناحیه‌ای خشک و دیگری در ناحیه‌ای مرطوب و مثلاً مدیترانه‌ای باشد. در این صورت طبیعی است که اگرچه طول فصل‌ها، زاویه‌ی تابش خورشید در هر فصل و طول شبانه‌روز متناسب با آن در هر دو منطقه یکی است اما به دلیل جریانات و پارامترهای جوّی ممکن است اقلیم این دو شهر یا کشور متفاوت باشند.منبع:qa.canot.ir