اوقات شرعی

امروز: سه‌شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۱ - ۰۷ ربیع‌الاول ۱۴۴۴ - October 04, 2022

اوقات شرعی تهران

1 ساعت 43 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:38

اذان صبح

07:01

طلوع آفتاب

12:53

اذان ظهر

16:13

اذان عصر

18:44

غروب آفتاب

19:02

اذان مغرب

19:49

اذان عشاء

00:11

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

1 ساعت 9 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:05

اذان صبح

06:29

طلوع آفتاب

12:20

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

18:11

غروب آفتاب

18:29

اذان مغرب

19:17

اذان عشاء

23:38

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

1 ساعت 43 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:39

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

12:52

اذان ظهر

16:13

اذان عصر

18:44

غروب آفتاب

19:02

اذان مغرب

19:47

اذان عشاء

00:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

2 ساعت 1 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:57

اذان صبح

07:23

طلوع آفتاب

13:14

اذان ظهر

16:31

اذان عصر

19:04

غروب آفتاب

19:22

اذان مغرب

20:11

اذان عشاء

00:30

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

1 ساعت 41 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:37

اذان صبح

06:55

طلوع آفتاب

12:49

اذان ظهر

16:11

اذان عصر

18:42

غروب آفتاب

18:59

اذان مغرب

19:43

اذان عشاء

00:10

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

1 ساعت 49 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:44

اذان صبح

07:09

طلوع آفتاب

13:00

اذان ظهر

16:19

اذان عصر

18:51

غروب آفتاب

19:09

اذان مغرب

19:57

اذان عشاء

00:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

1 ساعت 23 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:18

اذان صبح

06:37

طلوع آفتاب

12:30

اذان ظهر

15:53

اذان عصر

18:24

غروب آفتاب

18:41

اذان مغرب

19:25

اذان عشاء

23:51

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

1 ساعت 56 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:52

اذان صبح

07:11

طلوع آفتاب

13:04

اذان ظهر

16:26

اذان عصر

18:57

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

19:59

اذان عشاء

00:24

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

1 ساعت 35 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:31

اذان صبح

06:55

طلوع آفتاب

12:47

اذان ظهر

16:05

اذان عصر

18:37

غروب آفتاب

18:56

اذان مغرب

19:43

اذان عشاء

00:04

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

1 ساعت 33 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:29

اذان صبح

06:48

طلوع آفتاب

12:41

اذان ظهر

16:03

اذان عصر

18:34

غروب آفتاب

18:51

اذان مغرب

19:36

اذان عشاء

00:01

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

1 ساعت 53 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:49

اذان صبح

07:15

طلوع آفتاب

13:06

اذان ظهر

16:23

اذان عصر

18:56

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

20:03

اذان عشاء

00:22

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

2 ساعت 1 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:56

اذان صبح

07:18

طلوع آفتاب

13:11

اذان ظهر

16:31

اذان عصر

19:02

غروب آفتاب

19:20

اذان مغرب

20:06

اذان عشاء

00:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

2 ساعت 7 دقیقه مانده تا اذان عصر

06:02

اذان صبح

07:28

طلوع آفتاب

13:18

اذان ظهر

16:37

اذان عصر

19:09

غروب آفتاب

19:27

اذان مغرب

20:15

اذان عشاء

00:35

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

1 ساعت 18 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:13

اذان صبح

06:38

طلوع آفتاب

12:29

اذان ظهر

15:48

اذان عصر

18:20

غروب آفتاب

18:38

اذان مغرب

19:26

اذان عشاء

23:47

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

1 ساعت 50 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:46

اذان صبح

07:08

طلوع آفتاب

13:00

اذان ظهر

16:20

اذان عصر

18:52

غروب آفتاب

19:10

اذان مغرب

19:55

اذان عشاء

00:19

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

2 ساعت 4 دقیقه مانده تا اذان عصر

06:00

اذان صبح

07:21

طلوع آفتاب

13:14

اذان ظهر

16:34

اذان عصر

19:05

غروب آفتاب

19:23

اذان مغرب

20:09

اذان عشاء

00:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

1 ساعت 48 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:44

اذان صبح

07:01

طلوع آفتاب

12:55

اذان ظهر

16:18

اذان عصر

18:49

غروب آفتاب

19:06

اذان مغرب

19:49

اذان عشاء

00:17

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

1 ساعت 13 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:09

اذان صبح

06:29

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

15:43

اذان عصر

18:14

غروب آفتاب

18:32

اذان مغرب

19:17

اذان عشاء

23:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

1 ساعت 56 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:52

اذان صبح

07:13

طلوع آفتاب

13:05

اذان ظهر

16:26

اذان عصر

18:57

غروب آفتاب

19:15

اذان مغرب

20:01

اذان عشاء

00:25

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

1 ساعت 8 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:04

اذان صبح

06:21

طلوع آفتاب

12:15

اذان ظهر

15:38

اذان عصر

18:09

غروب آفتاب

18:26

اذان مغرب

19:09

اذان عشاء

23:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

1 ساعت 54 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:49

اذان صبح

07:14

طلوع آفتاب

13:05

اذان ظهر

16:24

اذان عصر

18:56

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

20:01

اذان عشاء

00:22

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

2 ساعت مانده تا اذان عصر

05:56

اذان صبح

07:19

طلوع آفتاب

13:11

اذان ظهر

16:30

اذان عصر

19:02

غروب آفتاب

19:20

اذان مغرب

20:07

اذان عشاء

00:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

1 ساعت 48 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:43

اذان صبح

07:07

طلوع آفتاب

12:59

اذان ظهر

16:18

اذان عصر

18:50

غروب آفتاب

19:08

اذان مغرب

19:55

اذان عشاء

00:17

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

1 ساعت 45 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:41

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

12:55

اذان ظهر

16:15

اذان عصر

18:47

غروب آفتاب

19:05

اذان مغرب

19:51

اذان عشاء

00:14

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

1 ساعت 44 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:40

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

12:55

اذان ظهر

16:14

اذان عصر

18:46

غروب آفتاب

19:04

اذان مغرب

19:51

اذان عشاء

00:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

1 ساعت 30 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:25

اذان صبح

06:50

طلوع آفتاب

12:41

اذان ظهر

16:00

اذان عصر

18:32

غروب آفتاب

18:50

اذان مغرب

19:38

اذان عشاء

23:58

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

1 ساعت 55 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:50

اذان صبح

07:13

طلوع آفتاب

13:05

اذان ظهر

16:25

اذان عصر

18:56

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

20:00

اذان عشاء

00:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

2 ساعت 4 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:59

اذان صبح

07:21

طلوع آفتاب

13:13

اذان ظهر

16:34

اذان عصر

19:05

غروب آفتاب

19:23

اذان مغرب

20:08

اذان عشاء

00:32

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

1 ساعت 47 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:42

اذان صبح

07:02

طلوع آفتاب

12:55

اذان ظهر

16:17

اذان عصر

18:48

غروب آفتاب

19:05

اذان مغرب

19:50

اذان عشاء

00:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

1 ساعت 44 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:40

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

12:52

اذان ظهر

16:14

اذان عصر

18:45

غروب آفتاب

19:03

اذان مغرب

19:47

اذان عشاء

00:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

1 ساعت 26 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:23

اذان صبح

06:39

طلوع آفتاب

12:34

اذان ظهر

15:56

اذان عصر

18:28

غروب آفتاب

18:45

اذان مغرب

19:27

اذان عشاء

23:55

نیمه‌شب شرعی