اوقات شرعی

امروز: چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱ ذیقعده ۱۴۴۴ - May 31, 2023

اوقات شرعی تهران

مانده تا attributes.owghat.

03:07

اذان صبح

04:50

طلوع آفتاب

12:02

اذان ظهر

15:51

اذان عصر

19:14

غروب آفتاب

19:35

اذان مغرب

20:32

اذان عشاء

23:10

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

مانده تا attributes.owghat.

02:31

اذان صبح

04:16

طلوع آفتاب

11:29

اذان ظهر

15:19

اذان عصر

18:43

غروب آفتاب

19:04

اذان مغرب

20:02

اذان عشاء

22:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

مانده تا attributes.owghat.

03:20

اذان صبح

04:57

طلوع آفتاب

12:01

اذان ظهر

15:43

اذان عصر

19:05

غروب آفتاب

19:25

اذان مغرب

20:19

اذان عشاء

23:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

مانده تا attributes.owghat.

03:15

اذان صبح

05:04

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:16

اذان عصر

19:41

غروب آفتاب

20:03

اذان مغرب

21:04

اذان عشاء

23:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

مانده تا attributes.owghat.

03:29

اذان صبح

05:01

طلوع آفتاب

11:58

اذان ظهر

15:33

اذان عصر

18:55

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

20:05

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

مانده تا attributes.owghat.

03:06

اذان صبح

04:53

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

16:01

اذان عصر

19:26

غروب آفتاب

19:47

اذان مغرب

20:47

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

مانده تا attributes.owghat.

03:08

اذان صبح

04:41

طلوع آفتاب

11:39

اذان ظهر

15:16

اذان عصر

18:38

غروب آفتاب

18:57

اذان مغرب

19:49

اذان عشاء

22:53

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

مانده تا attributes.owghat.

03:37

اذان صبح

05:12

طلوع آفتاب

12:13

اذان ظهر

15:52

اذان عصر

19:14

غروب آفتاب

19:33

اذان مغرب

20:27

اذان عشاء

23:26

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

مانده تا attributes.owghat.

02:56

اذان صبح

04:41

طلوع آفتاب

11:55

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

19:10

غروب آفتاب

19:31

اذان مغرب

20:30

اذان عشاء

23:03

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

مانده تا attributes.owghat.

03:12

اذان صبح

04:48

طلوع آفتاب

11:50

اذان ظهر

15:31

اذان عصر

18:53

غروب آفتاب

19:12

اذان مغرب

20:06

اذان عشاء

23:03

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

مانده تا attributes.owghat.

03:06

اذان صبح

04:56

طلوع آفتاب

12:14

اذان ظهر

16:08

اذان عصر

19:33

غروب آفتاب

19:55

اذان مغرب

20:57

اذان عشاء

23:20

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

مانده تا attributes.owghat.

03:31

اذان صبح

05:11

طلوع آفتاب

12:19

اذان ظهر

16:05

اذان عصر

19:28

غروب آفتاب

19:48

اذان مغرب

20:44

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

مانده تا attributes.owghat.

03:23

اذان صبح

05:11

طلوع آفتاب

12:27

اذان ظهر

16:20

اذان عصر

19:44

غروب آفتاب

20:06

اذان مغرب

21:06

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

مانده تا attributes.owghat.

02:34

اذان صبح

04:22

طلوع آفتاب

11:38

اذان ظهر

15:31

اذان عصر

18:55

غروب آفتاب

19:16

اذان مغرب

20:17

اذان عشاء

22:45

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

مانده تا attributes.owghat.

03:22

اذان صبح

05:01

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

15:54

اذان عصر

19:17

غروب آفتاب

19:37

اذان مغرب

20:33

اذان عشاء

23:19

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

مانده تا attributes.owghat.

03:36

اذان صبح

05:15

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:07

اذان عصر

19:30

غروب آفتاب

19:50

اذان مغرب

20:45

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

مانده تا attributes.owghat.

03:38

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:38

اذان عصر

19:00

غروب آفتاب

19:19

اذان مغرب

20:10

اذان عشاء

23:19

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

مانده تا attributes.owghat.

02:49

اذان صبح

04:26

طلوع آفتاب

11:31

اذان ظهر

15:13

اذان عصر

18:36

غروب آفتاب

18:55

اذان مغرب

19:50

اذان عشاء

22:42

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

مانده تا attributes.owghat.

03:30

اذان صبح

05:08

طلوع آفتاب

12:14

اذان ظهر

15:58

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:36

اذان عشاء

23:25

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

مانده تا attributes.owghat.

02:56

اذان صبح

04:27

طلوع آفتاب

11:24

اذان ظهر

14:59

اذان عصر

18:21

غروب آفتاب

18:40

اذان مغرب

19:32

اذان عشاء

22:38

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

مانده تا attributes.owghat.

03:14

اذان صبح

04:59

طلوع آفتاب

12:14

اذان ظهر

16:04

اذان عصر

19:28

غروب آفتاب

19:49

اذان مغرب

20:48

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

مانده تا attributes.owghat.

03:26

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

12:20

اذان ظهر

16:08

اذان عصر

19:31

غروب آفتاب

19:51

اذان مغرب

20:49

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

مانده تا attributes.owghat.

03:10

اذان صبح

04:54

طلوع آفتاب

12:08

اذان ظهر

15:58

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:42

اذان مغرب

20:41

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

مانده تا attributes.owghat.

03:14

اذان صبح

04:55

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:51

اذان عصر

19:13

غروب آفتاب

19:34

اذان مغرب

20:30

اذان عشاء

23:14

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

مانده تا attributes.owghat.

03:08

اذان صبح

04:52

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:53

اذان عصر

19:16

غروب آفتاب

19:37

اذان مغرب

20:35

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

مانده تا attributes.owghat.

02:49

اذان صبح

04:35

طلوع آفتاب

11:50

اذان ظهر

15:41

اذان عصر

19:05

غروب آفتاب

19:26

اذان مغرب

20:25

اذان عشاء

22:57

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

مانده تا attributes.owghat.

03:23

اذان صبح

05:04

طلوع آفتاب

12:14

اذان ظهر

16:00

اذان عصر

19:23

غروب آفتاب

19:44

اذان مغرب

20:40

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

مانده تا attributes.owghat.

03:37

اذان صبح

05:16

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:06

اذان عصر

19:29

غروب آفتاب

19:49

اذان مغرب

20:44

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

مانده تا attributes.owghat.

03:25

اذان صبح

05:01

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

19:08

غروب آفتاب

19:27

اذان مغرب

20:21

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

مانده تا attributes.owghat.

03:28

اذان صبح

05:02

طلوع آفتاب

12:01

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

19:01

غروب آفتاب

19:20

اذان مغرب

20:13

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

مانده تا attributes.owghat.

03:22

اذان صبح

04:51

طلوع آفتاب

11:43

اذان ظهر

15:12

اذان عصر

18:34

غروب آفتاب

18:53

اذان مغرب

19:43

اذان عشاء

22:58

نیمه‌شب شرعی