اوقات شرعی

امروز: چهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳ جمادی‌الاول ۱۴۴۵ - December 06, 2023

اوقات شرعی تهران

2 ساعت 33 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:30

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

11:55

اذان ظهر

14:32

اذان عصر

16:51

غروب آفتاب

17:11

اذان مغرب

18:01

اذان عشاء

23:10

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

1 ساعت 59 دقیقه مانده تا اذان عصر

04:58

اذان صبح

06:28

طلوع آفتاب

11:22

اذان ظهر

13:58

اذان عصر

16:16

غروب آفتاب

16:37

اذان مغرب

17:27

اذان عشاء

22:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

2 ساعت 40 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:25

اذان صبح

06:51

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:39

اذان عصر

16:57

غروب آفتاب

17:16

اذان مغرب

18:05

اذان عشاء

23:11

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

17 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:54

اذان صبح

07:26

طلوع آفتاب

12:16

اذان ظهر

14:47

اذان عصر

17:05

غروب آفتاب

17:26

اذان مغرب

18:18

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

2 ساعت 43 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:18

اذان صبح

06:41

طلوع آفتاب

11:51

اذان ظهر

14:42

اذان عصر

17:01

غروب آفتاب

17:19

اذان مغرب

18:06

اذان عشاء

23:09

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

4 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:40

اذان صبح

07:11

طلوع آفتاب

12:03

اذان ظهر

14:36

اذان عصر

16:54

غروب آفتاب

17:14

اذان مغرب

18:06

اذان عشاء

23:17

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

2 ساعت 23 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:00

اذان صبح

06:24

طلوع آفتاب

11:33

اذان ظهر

14:22

اذان عصر

16:41

غروب آفتاب

17:00

اذان مغرب

17:47

اذان عشاء

22:51

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

7 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:35

اذان صبح

07:00

طلوع آفتاب

12:06

اذان ظهر

14:53

اذان عصر

17:12

غروب آفتاب

17:31

اذان مغرب

18:19

اذان عشاء

23:24

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

2 ساعت 25 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:25

اذان صبح

06:55

طلوع آفتاب

11:49

اذان ظهر

14:24

اذان عصر

16:42

غروب آفتاب

17:02

اذان مغرب

17:53

اذان عشاء

23:03

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

2 ساعت 31 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:13

اذان صبح

06:38

طلوع آفتاب

11:43

اذان ظهر

14:30

اذان عصر

16:48

غروب آفتاب

17:07

اذان مغرب

17:55

اذان عشاء

23:01

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

9 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:46

اذان صبح

07:19

طلوع آفتاب

12:08

اذان ظهر

14:38

اذان عصر

16:56

غروب آفتاب

17:17

اذان مغرب

18:09

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

14 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:46

اذان صبح

07:13

طلوع آفتاب

12:13

اذان ظهر

14:53

اذان عصر

17:12

غروب آفتاب

17:31

اذان مغرب

18:21

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

22 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:58

اذان صبح

07:30

طلوع آفتاب

12:21

اذان ظهر

14:53

اذان عصر

17:11

غروب آفتاب

17:32

اذان مغرب

18:23

اذان عشاء

23:35

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

2 ساعت 5 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:09

اذان صبح

06:40

طلوع آفتاب

11:32

اذان ظهر

14:04

اذان عصر

16:22

غروب آفتاب

16:43

اذان مغرب

17:34

اذان عشاء

22:46

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

3 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:35

اذان صبح

07:02

طلوع آفتاب

12:02

اذان ظهر

14:43

اذان عصر

17:02

غروب آفتاب

17:21

اذان مغرب

18:10

اذان عشاء

23:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

17 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:48

اذان صبح

07:15

طلوع آفتاب

12:16

اذان ظهر

14:57

اذان عصر

17:16

غروب آفتاب

17:35

اذان مغرب

18:24

اذان عشاء

23:32

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

2 ساعت 51 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:23

اذان صبح

06:46

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

14:50

اذان عصر

17:09

غروب آفتاب

17:27

اذان مغرب

18:14

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

2 ساعت 9 دقیقه مانده تا اذان عصر

04:55

اذان صبح

06:21

طلوع آفتاب

11:24

اذان ظهر

14:08

اذان عصر

16:26

غروب آفتاب

16:46

اذان مغرب

17:34

اذان عشاء

22:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:39

اذان صبح

07:06

طلوع آفتاب

12:07

اذان ظهر

14:50

اذان عصر

17:08

غروب آفتاب

17:28

اذان مغرب

18:17

اذان عشاء

23:24

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

2 ساعت 10 دقیقه مانده تا اذان عصر

04:44

اذان صبح

06:07

طلوع آفتاب

11:17

اذان ظهر

14:09

اذان عصر

16:28

غروب آفتاب

16:46

اذان مغرب

17:33

اذان عشاء

22:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:43

اذان صبح

07:14

طلوع آفتاب

12:07

اذان ظهر

14:42

اذان عصر

17:00

غروب آفتاب

17:20

اذان مغرب

18:11

اذان عشاء

23:22

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

14 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:47

اذان صبح

07:16

طلوع آفتاب

12:13

اذان ظهر

14:51

اذان عصر

17:09

غروب آفتاب

17:29

اذان مغرب

18:19

اذان عشاء

23:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

2 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:37

اذان صبح

07:07

طلوع آفتاب

12:01

اذان ظهر

14:37

اذان عصر

16:55

غروب آفتاب

17:15

اذان مغرب

18:06

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

2 ساعت 38 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:31

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

14:37

اذان عصر

16:55

غروب آفتاب

17:15

اذان مغرب

18:05

اذان عشاء

23:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

2 ساعت 35 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:32

اذان صبح

07:02

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

14:34

اذان عصر

16:52

غروب آفتاب

17:12

اذان مغرب

18:03

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

2 ساعت 18 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:20

اذان صبح

06:50

طلوع آفتاب

11:43

اذان ظهر

14:17

اذان عصر

16:36

غروب آفتاب

16:56

اذان مغرب

17:47

اذان عشاء

22:58

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:41

اذان صبح

07:09

طلوع آفتاب

12:07

اذان ظهر

14:46

اذان عصر

17:05

غروب آفتاب

17:24

اذان مغرب

18:14

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

16 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:47

اذان صبح

07:14

طلوع آفتاب

12:15

اذان ظهر

14:57

اذان عصر

17:16

غروب آفتاب

17:35

اذان مغرب

18:24

اذان عشاء

23:32

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

2 ساعت 44 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:28

اذان صبح

06:54

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

14:43

اذان عصر

17:01

غروب آفتاب

17:20

اذان مغرب

18:08

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

2 ساعت 44 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:23

اذان صبح

06:47

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:43

اذان عصر

17:02

غروب آفتاب

17:21

اذان مغرب

18:08

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

2 ساعت 32 دقیقه مانده تا اذان عصر

04:59

اذان صبح

06:20

طلوع آفتاب

11:36

اذان ظهر

14:31

اذان عصر

16:51

غروب آفتاب

17:09

اذان مغرب

17:55

اذان عشاء

22:55

نیمه‌شب شرعی