اوقات شرعی

امروز: چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۷ رجب ۱۴۴۴ - February 08, 2023

اوقات شرعی تهران

50 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:34

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

15:16

اذان عصر

17:39

غروب آفتاب

17:57

اذان مغرب

18:45

اذان عشاء

23:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

18 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:01

اذان صبح

06:27

طلوع آفتاب

11:46

اذان ظهر

14:42

اذان عصر

17:05

غروب آفتاب

17:24

اذان مغرب

18:12

اذان عشاء

23:03

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

49 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:31

اذان صبح

06:53

طلوع آفتاب

12:17

اذان ظهر

15:19

اذان عصر

17:42

غروب آفتاب

18:00

اذان مغرب

18:46

اذان عشاء

23:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

1 ساعت 11 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:56

اذان صبح

07:23

طلوع آفتاب

12:39

اذان ظهر

15:32

اذان عصر

17:55

غروب آفتاب

18:15

اذان مغرب

19:04

اذان عشاء

23:55

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

46 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:26

اذان صبح

06:45

طلوع آفتاب

12:14

اذان ظهر

15:20

اذان عصر

17:43

غروب آفتاب

18:01

اذان مغرب

18:45

اذان عشاء

23:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

58 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:42

اذان صبح

07:09

طلوع آفتاب

12:26

اذان ظهر

15:20

اذان عصر

17:43

غروب آفتاب

18:03

اذان مغرب

18:51

اذان عشاء

23:43

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

28 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:08

اذان صبح

06:28

طلوع آفتاب

11:56

اذان ظهر

15:01

اذان عصر

17:24

غروب آفتاب

17:42

اذان مغرب

18:27

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

1 ساعت 1 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:42

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

12:29

اذان ظهر

15:33

اذان عصر

17:56

غروب آفتاب

18:14

اذان مغرب

18:59

اذان عشاء

23:49

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

44 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:28

اذان صبح

06:54

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

15:08

اذان عصر

17:31

غروب آفتاب

17:50

اذان مغرب

18:38

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

39 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:20

اذان صبح

06:41

طلوع آفتاب

12:07

اذان ظهر

15:10

اذان عصر

17:33

غروب آفتاب

17:51

اذان مغرب

18:36

اذان عشاء

23:26

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

1 ساعت 3 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:48

اذان صبح

07:16

طلوع آفتاب

12:31

اذان ظهر

15:24

اذان عصر

17:47

غروب آفتاب

18:06

اذان مغرب

18:56

اذان عشاء

23:47

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

1 ساعت 8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:50

اذان صبح

07:14

طلوع آفتاب

12:36

اذان ظهر

15:35

اذان عصر

17:58

غروب آفتاب

18:17

اذان مغرب

19:04

اذان عشاء

23:54

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

1 ساعت 16 دقیقه مانده تا اذان ظهر

06:00

اذان صبح

07:27

طلوع آفتاب

12:44

اذان ظهر

15:38

اذان عصر

18:01

غروب آفتاب

18:20

اذان مغرب

19:09

اذان عشاء

00:00

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

27 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:11

اذان صبح

06:38

طلوع آفتاب

11:55

اذان ظهر

14:49

اذان عصر

17:12

غروب آفتاب

17:31

اذان مغرب

18:20

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

57 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:40

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

12:25

اذان ظهر

15:25

اذان عصر

17:48

غروب آفتاب

18:06

اذان مغرب

18:53

اذان عشاء

23:44

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

1 ساعت 11 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:53

اذان صبح

07:16

طلوع آفتاب

12:39

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

18:02

غروب آفتاب

18:20

اذان مغرب

19:07

اذان عشاء

23:58

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

53 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:32

اذان صبح

06:51

طلوع آفتاب

12:21

اذان ظهر

15:28

اذان عصر

17:51

غروب آفتاب

18:08

اذان مغرب

18:53

اذان عشاء

23:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

19 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:01

اذان صبح

06:23

طلوع آفتاب

11:47

اذان ظهر

14:49

اذان عصر

17:12

غروب آفتاب

17:30

اذان مغرب

18:16

اذان عشاء

23:06

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

1 ساعت 3 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:45

اذان صبح

07:08

طلوع آفتاب

12:31

اذان ظهر

15:31

اذان عصر

17:54

غروب آفتاب

18:13

اذان مغرب

18:59

اذان عشاء

23:50

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

13 دقیقه مانده تا اذان ظهر

04:52

اذان صبح

06:12

طلوع آفتاب

11:41

اذان ظهر

14:47

اذان عصر

17:10

غروب آفتاب

17:27

اذان مغرب

18:12

اذان عشاء

23:01

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

1 ساعت 2 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:46

اذان صبح

07:12

طلوع آفتاب

12:30

اذان ظهر

15:26

اذان عصر

17:49

غروب آفتاب

18:08

اذان مغرب

18:56

اذان عشاء

23:47

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

1 ساعت 8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:51

اذان صبح

07:16

طلوع آفتاب

12:36

اذان ظهر

15:34

اذان عصر

17:57

غروب آفتاب

18:16

اذان مغرب

19:03

اذان عشاء

23:54

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

56 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:40

اذان صبح

07:05

طلوع آفتاب

12:24

اذان ظهر

15:20

اذان عصر

17:43

غروب آفتاب

18:02

اذان مغرب

18:50

اذان عشاء

23:42

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

53 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:35

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

12:21

اذان ظهر

15:19

اذان عصر

17:42

غروب آفتاب

18:01

اذان مغرب

18:48

اذان عشاء

23:39

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

52 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:36

اذان صبح

07:01

طلوع آفتاب

12:20

اذان ظهر

15:17

اذان عصر

17:40

غروب آفتاب

17:59

اذان مغرب

18:47

اذان عشاء

23:38

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

38 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:22

اذان صبح

06:49

طلوع آفتاب

12:06

اذان ظهر

15:02

اذان عصر

17:25

غروب آفتاب

17:44

اذان مغرب

18:32

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

1 ساعت 2 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:45

اذان صبح

07:09

طلوع آفتاب

12:30

اذان ظهر

15:29

اذان عصر

17:52

غروب آفتاب

18:10

اذان مغرب

18:58

اذان عشاء

23:48

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

1 ساعت 10 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:53

اذان صبح

07:16

طلوع آفتاب

12:38

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

18:02

غروب آفتاب

18:20

اذان مغرب

19:07

اذان عشاء

23:57

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

53 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:34

اذان صبح

06:56

طلوع آفتاب

12:21

اذان ظهر

15:23

اذان عصر

17:46

غروب آفتاب

18:04

اذان مغرب

18:50

اذان عشاء

23:40

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

50 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:30

اذان صبح

06:51

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

15:23

اذان عصر

17:45

غروب آفتاب

18:03

اذان مغرب

18:48

اذان عشاء

23:38

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

31 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:09

اذان صبح

06:27

طلوع آفتاب

11:59

اذان ظهر

15:08

اذان عصر

17:31

غروب آفتاب

17:49

اذان مغرب

18:32

اذان عشاء

23:20

نیمه‌شب شرعی