اوقات شرعی

امروز: شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۳ - ۰۷ محرم ۱۴۴۶ - July 13, 2024

اوقات شرعی تهران

52 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:16

اذان صبح

04:59

طلوع آفتاب

12:10

اذان ظهر

15:59

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:42

اذان مغرب

20:40

اذان عشاء

23:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

19 دقیقه مانده تا اذان ظهر

02:40

اذان صبح

04:24

طلوع آفتاب

11:37

اذان ظهر

15:27

اذان عصر

18:50

غروب آفتاب

19:11

اذان مغرب

20:09

اذان عشاء

22:45

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

51 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:29

اذان صبح

05:05

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

15:51

اذان عصر

19:13

غروب آفتاب

19:32

اذان مغرب

20:27

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

1 ساعت 13 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:24

اذان صبح

05:13

طلوع آفتاب

12:31

اذان ظهر

16:24

اذان عصر

19:48

غروب آفتاب

20:10

اذان مغرب

21:11

اذان عشاء

23:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

48 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:37

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

12:06

اذان ظهر

15:41

اذان عصر

19:02

غروب آفتاب

19:21

اذان مغرب

20:13

اذان عشاء

23:20

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

1 ساعت مانده تا اذان ظهر

03:15

اذان صبح

05:02

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

16:09

اذان عصر

19:33

غروب آفتاب

19:54

اذان مغرب

20:54

اذان عشاء

23:24

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

30 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:16

اذان صبح

04:49

طلوع آفتاب

11:48

اذان ظهر

15:24

اذان عصر

18:46

غروب آفتاب

19:05

اذان مغرب

19:57

اذان عشاء

23:01

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

1 ساعت 3 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:46

اذان صبح

05:20

طلوع آفتاب

12:21

اذان ظهر

16:00

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:34

اذان عشاء

23:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

46 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:05

اذان صبح

04:50

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:54

اذان عصر

19:17

غروب آفتاب

19:38

اذان مغرب

20:37

اذان عشاء

23:11

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

40 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:21

اذان صبح

04:56

طلوع آفتاب

11:58

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

19:00

غروب آفتاب

19:20

اذان مغرب

20:13

اذان عشاء

23:11

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

1 ساعت 5 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:14

اذان صبح

05:04

طلوع آفتاب

12:23

اذان ظهر

16:17

اذان عصر

19:41

غروب آفتاب

20:02

اذان مغرب

21:03

اذان عشاء

23:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

1 ساعت 10 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:40

اذان صبح

05:20

طلوع آفتاب

12:28

اذان ظهر

16:13

اذان عصر

19:35

غروب آفتاب

19:55

اذان مغرب

20:51

اذان عشاء

23:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

1 ساعت 18 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:31

اذان صبح

05:19

طلوع آفتاب

12:36

اذان ظهر

16:28

اذان عصر

19:52

غروب آفتاب

20:13

اذان مغرب

21:13

اذان عشاء

23:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

29 دقیقه مانده تا اذان ظهر

02:43

اذان صبح

04:30

طلوع آفتاب

11:47

اذان ظهر

15:39

اذان عصر

19:02

غروب آفتاب

19:24

اذان مغرب

20:24

اذان عشاء

22:53

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

59 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:30

اذان صبح

05:10

طلوع آفتاب

12:17

اذان ظهر

16:02

اذان عصر

19:24

غروب آفتاب

19:44

اذان مغرب

20:40

اذان عشاء

23:27

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

1 ساعت 13 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:45

اذان صبح

05:24

طلوع آفتاب

12:31

اذان ظهر

16:15

اذان عصر

19:37

غروب آفتاب

19:57

اذان مغرب

20:52

اذان عشاء

23:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

54 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:46

اذان صبح

05:17

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

19:08

غروب آفتاب

19:26

اذان مغرب

20:17

اذان عشاء

23:27

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

21 دقیقه مانده تا اذان ظهر

02:57

اذان صبح

04:35

طلوع آفتاب

11:39

اذان ظهر

15:22

اذان عصر

18:43

غروب آفتاب

19:03

اذان مغرب

19:57

اذان عشاء

22:50

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

1 ساعت 4 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:38

اذان صبح

05:17

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:06

اذان عصر

19:28

غروب آفتاب

19:48

اذان مغرب

20:43

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

14 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:04

اذان صبح

04:36

طلوع آفتاب

11:32

اذان ظهر

15:07

اذان عصر

18:29

غروب آفتاب

18:48

اذان مغرب

19:39

اذان عشاء

22:46

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

1 ساعت 4 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:22

اذان صبح

05:08

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:13

اذان عصر

19:36

غروب آفتاب

19:57

اذان مغرب

20:55

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

1 ساعت 10 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:35

اذان صبح

05:18

طلوع آفتاب

12:28

اذان ظهر

16:16

اذان عصر

19:38

غروب آفتاب

19:58

اذان مغرب

20:56

اذان عشاء

23:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

58 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:18

اذان صبح

05:03

طلوع آفتاب

12:16

اذان ظهر

16:06

اذان عصر

19:28

غروب آفتاب

19:49

اذان مغرب

20:48

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

54 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:23

اذان صبح

05:04

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

15:59

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:37

اذان عشاء

23:22

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

54 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:17

اذان صبح

05:00

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

16:01

اذان عصر

19:23

غروب آفتاب

19:44

اذان مغرب

20:42

اذان عشاء

23:20

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

40 دقیقه مانده تا اذان ظهر

02:58

اذان صبح

04:44

طلوع آفتاب

11:58

اذان ظهر

15:49

اذان عصر

19:12

غروب آفتاب

19:33

اذان مغرب

20:32

اذان عشاء

23:05

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

1 ساعت 4 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:32

اذان صبح

05:13

طلوع آفتاب

12:22

اذان ظهر

16:09

اذان عصر

19:31

غروب آفتاب

19:51

اذان مغرب

20:47

اذان عشاء

23:31

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

1 ساعت 12 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:45

اذان صبح

05:24

طلوع آفتاب

12:30

اذان ظهر

16:14

اذان عصر

19:36

غروب آفتاب

19:56

اذان مغرب

20:51

اذان عشاء

23:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

54 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:33

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

15:54

اذان عصر

19:15

غروب آفتاب

19:35

اذان مغرب

20:29

اذان عشاء

23:24

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

51 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:37

اذان صبح

05:10

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

15:47

اذان عصر

19:08

غروب آفتاب

19:28

اذان مغرب

20:20

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

33 دقیقه مانده تا اذان ظهر

03:31

اذان صبح

04:59

طلوع آفتاب

11:51

اذان ظهر

15:20

اذان عصر

18:42

غروب آفتاب

19:00

اذان مغرب

19:50

اذان عشاء

23:06

نیمه‌شب شرعی