اوقات شرعی

امروز: پنج‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۰۶ ربیع‌الاول ۱۴۴۵ - September 21, 2023

اوقات شرعی تهران

مانده تا attributes.owghat.

04:27

اذان صبح

05:51

طلوع آفتاب

11:58

اذان ظهر

15:26

اذان عصر

18:03

غروب آفتاب

18:22

اذان مغرب

19:09

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

مانده تا attributes.owghat.

03:53

اذان صبح

05:18

طلوع آفتاب

11:25

اذان ظهر

14:53

اذان عصر

17:31

غروب آفتاب

17:49

اذان مغرب

18:37

اذان عشاء

22:42

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

مانده تا attributes.owghat.

04:30

اذان صبح

05:50

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

15:25

اذان عصر

18:02

غروب آفتاب

18:20

اذان مغرب

19:05

اذان عشاء

23:16

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

12 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:44

اذان صبح

06:11

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

18:24

غروب آفتاب

18:43

اذان مغرب

19:32

اذان عشاء

23:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

مانده تا attributes.owghat.

04:29

اذان صبح

05:47

طلوع آفتاب

11:53

اذان ظهر

15:21

اذان عصر

17:58

غروب آفتاب

18:15

اذان مغرب

18:59

اذان عشاء

23:14

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:32

اذان صبح

05:58

طلوع آفتاب

12:05

اذان ظهر

15:33

اذان عصر

18:11

غروب آفتاب

18:29

اذان مغرب

19:18

اذان عشاء

23:22

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

مانده تا attributes.owghat.

04:10

اذان صبح

05:29

طلوع آفتاب

11:35

اذان ظهر

15:03

اذان عصر

17:40

غروب آفتاب

17:57

اذان مغرب

18:42

اذان عشاء

22:55

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

6 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:43

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

12:08

اذان ظهر

15:37

اذان عصر

18:14

غروب آفتاب

18:31

اذان مغرب

19:16

اذان عشاء

23:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

مانده تا attributes.owghat.

04:19

اذان صبح

05:44

طلوع آفتاب

11:51

اذان ظهر

15:19

اذان عصر

17:57

غروب آفتاب

18:15

اذان مغرب

19:03

اذان عشاء

23:08

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

مانده تا attributes.owghat.

04:20

اذان صبح

05:40

طلوع آفتاب

11:46

اذان ظهر

15:14

اذان عصر

17:51

غروب آفتاب

18:09

اذان مغرب

18:54

اذان عشاء

23:05

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

4 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:36

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

12:10

اذان ظهر

15:38

اذان عصر

18:16

غروب آفتاب

18:35

اذان مغرب

19:24

اذان عشاء

23:26

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

11 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:46

اذان صبح

06:09

طلوع آفتاب

12:15

اذان ظهر

15:43

اذان عصر

18:21

غروب آفتاب

18:38

اذان مغرب

19:25

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

17 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:50

اذان صبح

06:16

طلوع آفتاب

12:23

اذان ظهر

15:51

اذان عصر

18:29

غروب آفتاب

18:48

اذان مغرب

19:36

اذان عشاء

23:39

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

مانده تا attributes.owghat.

04:01

اذان صبح

05:27

طلوع آفتاب

11:34

اذان ظهر

15:02

اذان عصر

17:40

غروب آفتاب

17:59

اذان مغرب

18:47

اذان عشاء

22:51

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

1 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:36

اذان صبح

05:58

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

15:33

اذان عصر

18:10

غروب آفتاب

18:28

اذان مغرب

19:14

اذان عشاء

23:23

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

15 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:50

اذان صبح

06:12

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

18:24

غروب آفتاب

18:41

اذان مغرب

19:27

اذان عشاء

23:37

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:37

اذان صبح

05:54

طلوع آفتاب

12:00

اذان ظهر

15:28

اذان عصر

18:05

غروب آفتاب

18:22

اذان مغرب

19:05

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

مانده تا attributes.owghat.

03:59

اذان صبح

05:20

طلوع آفتاب

11:26

اذان ظهر

14:55

اذان عصر

17:32

غروب آفتاب

17:49

اذان مغرب

18:35

اذان عشاء

22:46

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

7 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:42

اذان صبح

06:04

طلوع آفتاب

12:10

اذان ظهر

15:38

اذان عصر

18:15

غروب آفتاب

18:33

اذان مغرب

19:19

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

مانده تا attributes.owghat.

03:56

اذان صبح

05:14

طلوع آفتاب

11:20

اذان ظهر

14:48

اذان عصر

17:25

غروب آفتاب

17:42

اذان مغرب

18:26

اذان عشاء

22:40

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

4 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:37

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

15:37

اذان عصر

18:15

غروب آفتاب

18:34

اذان مغرب

19:21

اذان عشاء

23:26

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

11 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:45

اذان صبح

06:09

طلوع آفتاب

12:15

اذان ظهر

15:43

اذان عصر

18:21

غروب آفتاب

18:39

اذان مغرب

19:26

اذان عشاء

23:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:32

اذان صبح

05:57

طلوع آفتاب

12:03

اذان ظهر

15:31

اذان عصر

18:09

غروب آفتاب

18:27

اذان مغرب

19:15

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

مانده تا attributes.owghat.

04:30

اذان صبح

05:53

طلوع آفتاب

12:00

اذان ظهر

15:28

اذان عصر

18:05

غروب آفتاب

18:23

اذان مغرب

19:10

اذان عشاء

23:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

مانده تا attributes.owghat.

04:29

اذان صبح

05:53

طلوع آفتاب

11:59

اذان ظهر

15:27

اذان عصر

18:05

غروب آفتاب

18:23

اذان مغرب

19:11

اذان عشاء

23:17

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

مانده تا attributes.owghat.

04:13

اذان صبح

05:39

طلوع آفتاب

11:45

اذان ظهر

15:13

اذان عصر

17:51

غروب آفتاب

18:10

اذان مغرب

18:58

اذان عشاء

23:02

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

5 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:40

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

15:37

اذان عصر

18:15

غروب آفتاب

18:33

اذان مغرب

19:20

اذان عشاء

23:27

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

14 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:49

اذان صبح

06:11

طلوع آفتاب

12:18

اذان ظهر

15:46

اذان عصر

18:23

غروب آفتاب

18:41

اذان مغرب

19:27

اذان عشاء

23:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

مانده تا attributes.owghat.

04:33

اذان صبح

05:54

طلوع آفتاب

12:00

اذان ظهر

15:28

اذان عصر

18:05

غروب آفتاب

18:23

اذان مغرب

19:08

اذان عشاء

23:19

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

مانده تا attributes.owghat.

04:32

اذان صبح

05:51

طلوع آفتاب

11:57

اذان ظهر

15:25

اذان عصر

18:02

غروب آفتاب

18:19

اذان مغرب

19:04

اذان عشاء

23:17

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

مانده تا attributes.owghat.

04:16

اذان صبح

05:33

طلوع آفتاب

11:38

اذان ظهر

15:05

اذان عصر

17:43

غروب آفتاب

18:00

اذان مغرب

18:43

اذان عشاء

23:00

نیمه‌شب شرعی