اوقات شرعی

امروز: یک‌شنبه، ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۰۲ جمادی‌الاول ۱۴۴۴ - November 27, 2022

اوقات شرعی تهران

3 ساعت 15 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:23

اذان صبح

06:52

طلوع آفتاب

11:52

اذان ظهر

14:33

اذان عصر

16:52

غروب آفتاب

17:12

اذان مغرب

18:01

اذان عشاء

23:08

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

2 ساعت 41 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:51

اذان صبح

06:20

طلوع آفتاب

11:19

اذان ظهر

13:59

اذان عصر

16:18

غروب آفتاب

16:38

اذان مغرب

17:28

اذان عشاء

22:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

3 ساعت 15 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:19

اذان صبح

06:44

طلوع آفتاب

11:51

اذان ظهر

14:39

اذان عصر

16:58

غروب آفتاب

17:17

اذان مغرب

18:05

اذان عشاء

23:08

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

3 ساعت 34 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:47

اذان صبح

07:18

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

14:48

اذان عصر

17:07

غروب آفتاب

17:27

اذان مغرب

18:18

اذان عشاء

23:27

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

3 ساعت 13 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:12

اذان صبح

06:34

طلوع آفتاب

11:47

اذان ظهر

14:41

اذان عصر

17:01

غروب آفتاب

17:19

اذان مغرب

18:05

اذان عشاء

23:06

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

3 ساعت 21 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:33

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

11:59

اذان ظهر

14:36

اذان عصر

16:55

غروب آفتاب

17:16

اذان مغرب

18:06

اذان عشاء

23:14

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

2 ساعت 55 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:54

اذان صبح

06:17

طلوع آفتاب

11:29

اذان ظهر

14:22

اذان عصر

16:41

غروب آفتاب

17:00

اذان مغرب

17:46

اذان عشاء

22:48

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

3 ساعت 28 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:29

اذان صبح

06:53

طلوع آفتاب

12:03

اذان ظهر

14:53

اذان عصر

17:13

غروب آفتاب

17:31

اذان مغرب

18:18

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

3 ساعت 7 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:18

اذان صبح

06:47

طلوع آفتاب

11:45

اذان ظهر

14:24

اذان عصر

16:43

غروب آفتاب

17:03

اذان مغرب

17:54

اذان عشاء

23:00

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

3 ساعت 5 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:07

اذان صبح

06:31

طلوع آفتاب

11:40

اذان ظهر

14:30

اذان عصر

16:49

غروب آفتاب

17:08

اذان مغرب

17:55

اذان عشاء

22:58

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

3 ساعت 25 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:39

اذان صبح

07:10

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

14:39

اذان عصر

16:58

غروب آفتاب

17:19

اذان مغرب

18:10

اذان عشاء

23:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

3 ساعت 33 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:39

اذان صبح

07:06

طلوع آفتاب

12:09

اذان ظهر

14:54

اذان عصر

17:13

غروب آفتاب

17:32

اذان مغرب

18:21

اذان عشاء

23:26

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

3 ساعت 39 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:51

اذان صبح

07:21

طلوع آفتاب

12:17

اذان ظهر

14:54

اذان عصر

17:13

غروب آفتاب

17:33

اذان مغرب

18:24

اذان عشاء

23:32

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

2 ساعت 50 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:02

اذان صبح

06:32

طلوع آفتاب

11:28

اذان ظهر

14:05

اذان عصر

16:24

غروب آفتاب

16:44

اذان مغرب

17:35

اذان عشاء

22:43

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

3 ساعت 22 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:28

اذان صبح

06:55

طلوع آفتاب

11:59

اذان ظهر

14:44

اذان عصر

17:03

غروب آفتاب

17:22

اذان مغرب

18:11

اذان عشاء

23:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

3 ساعت 36 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:41

اذان صبح

07:08

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

14:58

اذان عصر

17:17

غروب آفتاب

17:36

اذان مغرب

18:24

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

3 ساعت 20 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:18

اذان صبح

06:39

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:49

اذان عصر

17:09

غروب آفتاب

17:27

اذان مغرب

18:13

اذان عشاء

23:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

2 ساعت 45 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:49

اذان صبح

06:14

طلوع آفتاب

11:21

اذان ظهر

14:08

اذان عصر

16:27

غروب آفتاب

16:46

اذان مغرب

17:34

اذان عشاء

22:38

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

3 ساعت 28 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:33

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

14:50

اذان عصر

17:09

غروب آفتاب

17:28

اذان مغرب

18:17

اذان عشاء

23:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

2 ساعت 40 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:38

اذان صبح

06:00

طلوع آفتاب

11:14

اذان ظهر

14:08

اذان عصر

16:28

غروب آفتاب

16:46

اذان مغرب

17:32

اذان عشاء

22:33

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

3 ساعت 26 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:36

اذان صبح

07:06

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

14:42

اذان عصر

17:01

غروب آفتاب

17:21

اذان مغرب

18:12

اذان عشاء

23:19

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

3 ساعت 32 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:40

اذان صبح

07:08

طلوع آفتاب

12:10

اذان ظهر

14:52

اذان عصر

17:10

غروب آفتاب

17:30

اذان مغرب

18:20

اذان عشاء

23:25

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

3 ساعت 20 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:30

اذان صبح

06:59

طلوع آفتاب

11:58

اذان ظهر

14:37

اذان عصر

16:56

غروب آفتاب

17:16

اذان مغرب

18:06

اذان عشاء

23:13

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

3 ساعت 17 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:24

اذان صبح

06:51

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:38

اذان عصر

16:56

غروب آفتاب

17:16

اذان مغرب

18:05

اذان عشاء

23:10

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

3 ساعت 16 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:25

اذان صبح

06:54

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:34

اذان عصر

16:53

غروب آفتاب

17:13

اذان مغرب

18:03

اذان عشاء

23:09

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

3 ساعت 2 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:13

اذان صبح

06:42

طلوع آفتاب

11:40

اذان ظهر

14:18

اذان عصر

16:37

غروب آفتاب

16:57

اذان مغرب

17:48

اذان عشاء

22:55

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

3 ساعت 27 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:34

اذان صبح

07:01

طلوع آفتاب

12:04

اذان ظهر

14:47

اذان عصر

17:06

غروب آفتاب

17:25

اذان مغرب

18:14

اذان عشاء

23:20

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

3 ساعت 36 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:41

اذان صبح

07:07

طلوع آفتاب

12:12

اذان ظهر

14:58

اذان عصر

17:17

غروب آفتاب

17:36

اذان مغرب

18:24

اذان عشاء

23:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

3 ساعت 19 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:21

اذان صبح

06:46

طلوع آفتاب

11:54

اذان ظهر

14:43

اذان عصر

17:02

غروب آفتاب

17:21

اذان مغرب

18:08

اذان عشاء

23:12

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

3 ساعت 16 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

05:17

اذان صبح

06:40

طلوع آفتاب

11:51

اذان ظهر

14:43

اذان عصر

17:02

غروب آفتاب

17:21

اذان مغرب

18:08

اذان عشاء

23:09

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

2 ساعت 59 دقیقه مانده تا نیمه‌شب شرعی

04:54

اذان صبح

06:14

طلوع آفتاب

11:32

اذان ظهر

14:31

اذان عصر

16:51

غروب آفتاب

17:09

اذان مغرب

17:54

اذان عشاء

22:52

نیمه‌شب شرعی