اوقات شرعی

امروز: یک‌شنبه، ۰۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۴ رمضان ۱۴۴۴ - March 26, 2023

اوقات شرعی تهران

3 ساعت 18 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:36

اذان صبح

07:00

طلوع آفتاب

13:10

اذان ظهر

16:40

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:39

اذان مغرب

20:26

اذان عشاء

00:28

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی مشهد

2 ساعت 46 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:02

اذان صبح

06:27

طلوع آفتاب

12:37

اذان ظهر

16:08

اذان عصر

18:48

غروب آفتاب

19:06

اذان مغرب

19:54

اذان عشاء

23:55

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اصفهان

3 ساعت 17 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:39

اذان صبح

07:00

طلوع آفتاب

13:09

اذان ظهر

16:39

اذان عصر

19:19

غروب آفتاب

19:36

اذان مغرب

20:22

اذان عشاء

00:29

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی تبریز

9 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:53

اذان صبح

07:20

طلوع آفتاب

13:31

اذان ظهر

17:01

اذان عصر

19:42

غروب آفتاب

20:01

اذان مغرب

20:50

اذان عشاء

00:47

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شیراز

3 ساعت 13 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:39

اذان صبح

06:57

طلوع آفتاب

13:06

اذان ظهر

16:35

اذان عصر

19:15

غروب آفتاب

19:31

اذان مغرب

20:16

اذان عشاء

00:27

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی رشت

3 ساعت 26 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:41

اذان صبح

07:07

طلوع آفتاب

13:17

اذان ظهر

16:48

اذان عصر

19:28

غروب آفتاب

19:47

اذان مغرب

20:36

اذان عشاء

00:35

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمان

2 ساعت 55 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:20

اذان صبح

06:39

طلوع آفتاب

12:48

اذان ظهر

16:17

اذان عصر

18:57

غروب آفتاب

19:14

اذان مغرب

19:58

اذان عشاء

00:08

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اهواز

مانده تا اذان ظهر

05:52

اذان صبح

07:12

طلوع آفتاب

13:21

اذان ظهر

16:51

اذان عصر

19:30

غروب آفتاب

19:48

اذان مغرب

20:33

اذان عشاء

00:41

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ساری

3 ساعت 12 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:28

اذان صبح

06:53

طلوع آفتاب

13:04

اذان ظهر

16:34

اذان عصر

19:14

غروب آفتاب

19:33

اذان مغرب

20:21

اذان عشاء

00:21

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یزد

3 ساعت 6 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:29

اذان صبح

06:49

طلوع آفتاب

12:58

اذان ظهر

16:28

اذان عصر

19:08

غروب آفتاب

19:25

اذان مغرب

20:10

اذان عشاء

00:18

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اردبیل

1 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:44

اذان صبح

07:12

طلوع آفتاب

13:23

اذان ظهر

16:53

اذان عصر

19:34

غروب آفتاب

19:53

اذان مغرب

20:42

اذان عشاء

00:39

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرمانشاه

6 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:55

اذان صبح

07:18

طلوع آفتاب

13:28

اذان ظهر

16:58

اذان عصر

19:38

غروب آفتاب

19:56

اذان مغرب

20:42

اذان عشاء

00:46

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ارومیه

13 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:58

اذان صبح

07:25

طلوع آفتاب

13:35

اذان ظهر

17:06

اذان عصر

19:47

غروب آفتاب

20:05

اذان مغرب

20:54

اذان عشاء

00:52

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بجنورد

2 ساعت 55 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:10

اذان صبح

06:36

طلوع آفتاب

12:46

اذان ظهر

16:17

اذان عصر

18:58

غروب آفتاب

19:16

اذان مغرب

20:05

اذان عشاء

00:04

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی اراک

3 ساعت 25 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:45

اذان صبح

07:07

طلوع آفتاب

13:17

اذان ظهر

16:47

اذان عصر

19:27

غروب آفتاب

19:45

اذان مغرب

20:31

اذان عشاء

00:36

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایوان

9 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:59

اذان صبح

07:21

طلوع آفتاب

13:31

اذان ظهر

17:01

اذان عصر

19:41

غروب آفتاب

19:58

اذان مغرب

20:45

اذان عشاء

00:50

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بوشهر

3 ساعت 19 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:46

اذان صبح

07:04

طلوع آفتاب

13:12

اذان ظهر

16:41

اذان عصر

19:21

غروب آفتاب

19:38

اذان مغرب

20:22

اذان عشاء

00:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بیرجند

2 ساعت 47 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:08

اذان صبح

06:30

طلوع آفتاب

12:39

اذان ظهر

16:09

اذان عصر

18:49

غروب آفتاب

19:06

اذان مغرب

19:52

اذان عشاء

23:59

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی خرم آباد

مانده تا اذان ظهر

05:51

اذان صبح

07:13

طلوع آفتاب

13:22

اذان ظهر

16:52

اذان عصر

19:32

غروب آفتاب

19:50

اذان مغرب

20:36

اذان عشاء

00:42

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زاهدان

2 ساعت 40 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:06

اذان صبح

06:24

طلوع آفتاب

12:32

اذان ظهر

16:02

اذان عصر

18:41

غروب آفتاب

18:58

اذان مغرب

19:42

اذان عشاء

23:53

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی زنجان

مانده تا اذان ظهر

05:46

اذان صبح

07:12

طلوع آفتاب

13:22

اذان ظهر

16:52

اذان عصر

19:33

غروب آفتاب

19:51

اذان مغرب

20:39

اذان عشاء

00:39

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی سنندج

6 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:54

اذان صبح

07:18

طلوع آفتاب

13:28

اذان ظهر

16:58

اذان عصر

19:38

غروب آفتاب

19:56

اذان مغرب

20:43

اذان عشاء

00:46

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قزوین

3 ساعت 24 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:41

اذان صبح

07:06

طلوع آفتاب

13:16

اذان ظهر

16:46

اذان عصر

19:26

غروب آفتاب

19:45

اذان مغرب

20:33

اذان عشاء

00:34

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی قم

3 ساعت 20 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:39

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

13:12

اذان ظهر

16:42

اذان عصر

19:22

غروب آفتاب

19:40

اذان مغرب

20:27

اذان عشاء

00:31

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی کرج

3 ساعت 20 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:37

اذان صبح

07:02

طلوع آفتاب

13:12

اذان ظهر

16:42

اذان عصر

19:22

غروب آفتاب

19:41

اذان مغرب

20:28

اذان عشاء

00:30

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی گرگان

3 ساعت 6 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:22

اذان صبح

06:48

طلوع آفتاب

12:58

اذان ظهر

16:28

اذان عصر

19:09

غروب آفتاب

19:27

اذان مغرب

20:16

اذان عشاء

00:15

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی همدان

مانده تا اذان ظهر

05:49

اذان صبح

07:12

طلوع آفتاب

13:22

اذان ظهر

16:52

اذان عصر

19:32

غروب آفتاب

19:50

اذان مغرب

20:37

اذان عشاء

00:40

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی ایلام

8 دقیقه مانده تا اذان ظهر

05:59

اذان صبح

07:21

طلوع آفتاب

13:30

اذان ظهر

17:00

اذان عصر

19:40

غروب آفتاب

19:58

اذان مغرب

20:44

اذان عشاء

00:49

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی شهرکرد

3 ساعت 20 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:42

اذان صبح

07:03

طلوع آفتاب

13:12

اذان ظهر

16:42

اذان عصر

19:22

غروب آفتاب

19:39

اذان مغرب

20:25

اذان عشاء

00:32

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی یاسوج

3 ساعت 17 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:41

اذان صبح

07:01

طلوع آفتاب

13:09

اذان ظهر

16:39

اذان عصر

19:19

غروب آفتاب

19:36

اذان مغرب

20:20

اذان عشاء

00:30

نیمه‌شب شرعی

اوقات شرعی بندر عباس

2 ساعت 57 دقیقه مانده تا اذان عصر

05:26

اذان صبح

06:43

طلوع آفتاب

12:51

اذان ظهر

16:19

اذان عصر

18:59

غروب آفتاب

19:16

اذان مغرب

19:59

اذان عشاء

00:13

نیمه‌شب شرعی